Skip to content

Month: October 2010

Windows Live Essentials 2011

電腦堂, 夠鐘上電腦堂, 大家坐好!  咳咳…. 今日要同大家講講新鮮滾熱辣o既 Windows Live Essential 2011, 大家知唔知係乜?  其實大家都會經常用到, 佢之唔係就是 MSN 囉..  其實佢好早之前已經改o左名, 唔知大家有無發覺呢? 今次呢個新版本有乜功能, 其實佢最主要係整合o左 facebook, Myspace…..  令大家可以即時知道自己係部落格或者facebook o既動態.  而另一個功能最令我欣賞o既就係對話框o既改進.  呢個改進真係極之有用.  由其對我呢類經常性要用 msn 同很多人同一時間對話時, 係操作上真係輕鬆不少. 講o左咁耐, 呢個功能其實就係同一個對話框裡會出現不同分頁, 好似附圖咁, 你會見到同時間和兩個人對話時,…