Skip to content

Category: Home Sweet Home

Happy Father’s Day

剛剛過完母親節, 話咁快又o黎到父親節!  其實大家有無諗過, 點解會係母親節先o既呢?  父親節排後呢?  又話父親係一家之主, 乜唔係應該排先, 受人尊敬先咩?  定話因為母親懷胎十月, 含辛茹苦咁先生你出o黎, 好偉大呢~~~ 無論點都好啦, 我都覺得父母係我心目中都係 “一枝棒”.   今年正日就無同老豆慶祝, 我o地幾兄弟姊妹早一星期就同老豆出街食飯慶祝.  今年去o左元朗o既稻香食, 又估唔到o的o野食唔錯, 大家食完之後都話.   諗下諗下, 其實我又真係無乜特別印象同老豆去過邊度玩, 可能老豆係廚師關係, 而且以前返工都係九龍區,…

母親節快樂

母親大人生日快樂 今日係母親節, 係度祝天下o既母親都快快樂樂~~~~   年年o既母親節, 都同亞媽o既生日都好近, 今年都唔例外, 所以係度都祝亞媽: 生日快樂!!  永願都咁 ~~ 正 ~~  o的仔就個個搵大 (嘻嘻~~), o的女就個個都咁幸福, 咁多人錫!!  諗返以前細細個o既日子, 真係每一日都激到亞媽死死下咁.  小學一二年級時,  成日考尾一尾二, 都不知比亞媽 “flick” o左幾多o野, 搞 到亞媽o徙錢去搵補習老師教我.  好彩,…