Windows Live Essentials 2011

電腦堂, 夠鐘上電腦堂, 大家坐好!  咳咳…. 今日要同大家講講新鮮滾熱辣o既 Windows Live Essential 2011, 大家知唔知係乜?  其實大家都會經常用到, 佢之唔係就是 MSN 囉..  其實佢好早之前已經改o左名, 唔知大家有無發覺呢?

今次呢個新版本有乜功能, 其實佢最主要係整合o左 facebook, Myspace…..  令大家可以即時知道自己係部落格或者facebook o既動態.  而另一個功能最令我欣賞o既就係對話框o既改進.  呢個改進真係極之有用.  由其對我呢類經常性要用 msn 同很多人同一時間對話時, 係操作上真係輕鬆不少.

講o左咁耐, 呢個功能其實就係同一個對話框裡會出現不同分頁, 好似附圖咁, 你會見到同時間和兩個人對話時, 係同一個對話框, 你可以見到這兩個人的分頁.  如你要同他們對話, 你可以不用像之前版本咁, 要係不同對話框轉來轉去, 有時同十個人傾談時, 真的會轉到頭暈.  依家你就可以係同一個對話框, 好輕鬆咁就可以同很多人傾談, 真的很有條理, 很清晰…  呢個新功能真的無得頂…. 正!!

大家係咪好想試下?  去以下地址就可以下載啦… 
Windows Live Essentials 2011


Windows Live Essentials 2011 有下列系統需求:

作業系統: 32 和 64 位元版本 Windows Vista SP2 (具 Windows Vista 平台更新)、Windows 7、Windows Server 2008SP2 及 Windows Server 2008 平台更新、Windows Server 2008 R2。

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.