Skip to content

LoLo 生日快樂 2014

妹,呢個係亞哥陪緊蘇菲玩泥膠時整出嚟嘅,估唔到蘇菲認到係企鵝。 咁我就送佢比你,祝你生日快樂!

Published in朋友

Be First to Comment

Leave a Reply