Skip to content

蘇菲的感謝咭

亞囡識得感謝我,真感動。希望佢會明白要努力過後才會有收穫呢個道理。
不過我又想佢明白,努力過後未必一定有收穫嘅道理,凡事唔好因為想有報酬先做喎。
好似好矛盾,點解釋畀佢知呢?

圖片取材自 www.chuenyuen2.edu.hk (學生 寗嘉茜作品)

Published inHome Sweet Home

Be First to Comment

Leave a Reply