Skip to content

Tag: 四川

四川 8 級大地震

2008 年 5 月 12 日下午 2 時 18 分, 中國四川發生 8 級大地震.  截止今日, 死亡人數已達 2.2 萬人, 受傷者達到 16.87 萬人.  真係繼唐山大地震之後, 另一次大型災難.  中國o岩o岩先經歷o左大風雪o既洗劫, 估唔到今日又會受到地震o既摧毀.  當係新聞見到有咁多死難者時, 真係好唔開心.    今次香港人又再發揮助人精神, 又再一次團結起o黎幫助地震中o既災民.  係短短數日之內, 已經籌到四億元港幣o黎賑災.  希望地震災民可以靠呢筆善款o黎重建家園,…