<Day 5> 瞓醒, 當然先係旅樹再食一個好豐富的早餐, 然後就出發前往今日唯一一個要去的景點, 無錯, 係唯一一個節目, 就係……..國立傳統藝術中心. 因為上網睇過其他blog, 好多人都話要用一日時間, 或者點都要大半日時間, 加埋睇過幾個blog資料, 所以就編排了一日喺呢度. 不過可能亞囡會覺得悶, 因為呢度係俾大人去懷舊一番的. 好啦, 出發, 好感謝太陽伯伯, 亦好多謝雨小姐, 實在太配合. […]