Skip to content

Tag: 第一次

第一次 Blog, Block

第一次 Blog! 第一次學人走去寫 Blog, 原來都幾難!  首先要去搵一個網站o黎放自己個blog, 係網上面真係有好多 free o既 Blog 站, 但唔係個個都好.  點為之好, 以我o黎講, 首先 要user friendly, 其二係要多界面選擇, 第三係可以 support 中文等等….  經過o左好多日o既搜尋,我仍然係搵唔到一個我合心水o既網站, 講真, 其實有可能係我自己蠢, 搵親o既網站都好似好複雜,…