Skip to content

Tag: 繁體中文

聯合國決定於2008年停用繁體中文?

當我係網路上睇到呢篇文章時, 真係嚇o左一跳!!  唔係嘛, 點解要取消呀?  有乜理由要取消呀?  唔通大陸而家強勢, 連聯合國都要埋堆? 終於係網路上搵到其中原因.  因為中華民國是在1971年退出聯合國, 之後, 中共政權所代表的中國接收了安理會的席位, 翻查聯合國的歷史文件, 可以發現, 1971年之前的文件都是繁體字, 1971之後則只有簡體字.   個人o黎講, 我覺得繁體字比起簡體字, 真係靚好多, 雖然簡體字係書寫方面係比較方便, 但係有o的字o既意思, 係只有繁體字可以表達出o黎!  大家之前都有睇過最緊要正字呢個節目, 裡面介紹o左好多字, 亦有介紹繁體字跟簡體字o既分別.…