Skip to content

Tag: BBQ

尊貴會 BBQ

早排 Skyers 尊貴會繼晚飯之後, 又搞o左個 BBQ 比班會員參與.  今次好高興得到各位會員o既踴躍參加, 亦多謝 BoBo 借出場地同埋負責食物安排, 仲有當然要多謝Tony 哥負責食物之餘, 佢仲係酷熱o既天氣下負責燒o野食比我o地啦, 真係辛苦晒兩位大廚.   先講下o的o野食, 真係無得頂, 有义燒, 有煙肉帶子, 煙肉腸仔, 雞全翼, 雞中翼, 牛扒, 雜菌, 銀雪魚, 沙拉, 糖水等等….  真係豐富到不得了.  食到肚到漲晒,…