Skip to content

Tag: Okia

澳加搬遷

終於完成o左澳加搬遷o既 project, 可以再埋首去另一單 project. 澳加呢間公司係我公司o既第二個客, 我o地service o左佢都成 8 到 9 年啦, 佢o地同我o地一路成長, 當然佢o地好成功啦, 可以做到而家計埋大陸, 有成 240 人之多.   由初初 7 個人做到而家, 見住佢由細單位搬到大單位, 而家仲有埋自己物業做寫字樓, 佔地成萬幾呎, 真係開心!…